A&CKV Gemini Goudse korfbalvereniging sinds 1995

Veilig sporten

Binnen A&CKV Gemini vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, en in het bijzonder voor minderjarigen en kwetsbare groepen, essentieel. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten bij onze vereniging. Daartoe hebben we een aantal verenigingsregels en gedragsregels opgesteld.

Verenigingsregels A&CKV Gemini

1. Iedereen is welkom

2. We zorgen gezamenlijk voor een positieve sfeer en een sportief klimaat, houd je aan de regels

3. Toon waardering en respect voor iedereen

4. Laat de kinderen hun spel spelen en/of hun training afwerken

5. Ga zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen

6. Als er problemen zijn, maak er melding van bij het bestuur

7. Vloeken, schelden en pesten doe je niet

8. Spreek elkaar rustig aan op verkeerd gedrag

9. We gaan uit van het vier-ogen principe, bij een 1-op-1 begeleiding of een gesprek met een minderjarige bestaat altijd de mogelijkheid voor een andere volwassene om mee te kijken of mee te luisteren

Gedragsregels A&CKV Gemini
In onze sport is de relatie tussen de trainer/coach en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

In de praktijk

  • A&CKV Gemini heeft twee vertrouwenspersonen (Kees Vink en Ineke Blok, contactgegevens staan op de contactpagina), bij wie leden altijd terecht kunnen.
  • Het bestuur zal de komende tijd in gesprek gaan met iedereen die met de jeugd werkt (denk aan trainers, coaches, JAC) om de gedragsregels toe te lichten en met elkaar te bespreken. 
  • Het NOC*NSF spoort verenigingen aan om aan een ieder die met de jeugd werkt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen. Voor elke trainer én de leden van de JAC vraagt Gemini een VOG aan. Deze worden hard-copy door het bestuur bewaard. Ook voor nieuwe trainers zal steeds een VOG worden aangevraagd.
  • De verenigings- en gedragsregels worden in de toekomst door het bestuur besproken met nieuwe trainers/coaches.
  • Binnen het bestuur is de voorzitter (Eef Hollman) het aanspreekpunt als het gaat om Veilig Sporten.

Adressen

Kantine
Veld Groenhovenpark (geen postadres!)
Groenhovenpark 5
2803PH Gouda
(0182) 761 991

Sporthal
Sporthal De Mammoet
Calslaan 101
2804RT Gouda

Postadres
Raaigras 110
2804NE Gouda